Föreningen Träibatn, den gotländska allmogebåtföreningen

Våra allmogebåtar är upptagna på UNESCO:s lista över immateriellt världsarv!

Klinkbyggnadskulturen och all tillhörande strandkultur är upptaget på UNESCO:s lista över immatreiellt världsarv! I december 2021 behandlade UNESCO:s grupp för immateriellt världsarv upp Attt bygga båt på klink betyder att bordläggningen nitas, bord för bord, utanpå varandra på det sätt som sysn på våra snipor och flateskor här på ön. Den tekniken är vanlig också i våra grannländer. Nomineringen var gemensam för de nordiska länderna. Fint exempel på nordiskt samarbete! Och det är staterna som genom sina kulturdepartement gemensamt fört fram nomineringen.

Vill du uppleva traditionella gotländska träbåtar?

Då har du kommit rätt, här finns plats för alla som tycker om traditionella träbåtar och segel. Föreningens uppgift är (i enlighet med våra stadgar) att verka för att de gamla gotländska en-, två- och tremänningarna bibehålls, brukas och nytillverkas.

 

Vi gör detta genom att segla och ro båtarna på sommaren. På vintern tar vi hand om dem – ibland behöver reparationer göras men ofta räcker det med det grundläggande underhållet – tjära och olja för att hålla skrovet i skick. Åror, årtullar, master, sprin och klyvarbommar synas och förnyas vid behov. Skot, fall och segelduk kontrolleras och somliga vintrar syr vi nya segel för att ersätta uttjänta och slitna segel.

 

Föreningen Träibatn har sin hemmahamn i Västergarn på västra Gotland. Under sommaren samlas vi varje måndagskväll och seglar, pysslar och pratar om gotländska allmogebåtar. Beroende av väder och vind och medlemmarnas kraft och vilja är båtarna igång också andra dagar och kvällar under sommaren. Vi rör oss också på andra platser längs Gotlands kuster.

 

Du kanske redan äger en båt och vill umgås och segla med likasinnade, eller bara komma förbi och njuta av tjärdoft och fyllda segel? Eller har du en båt och vill diskutera underhåll och användning?

Barnverksamhet

Föreningen har börjat med verksamhet inriktad på barn - att de skall känna glädje i våra båtar och vår verksamhet. Med stor lyhördhet tar Silke M hand om barnen, främst på måndagar från klockan 16. Rodd, segling, vattenvana och trivsel står i centrum!
 

Aktiviteterna har påverkats av problemen med Covid-19!

Alla formella restriktioner har upphört i Sverige men givetvis gäller att hålla god hygien och vara yttert aktsam om man har infektionskänningar. Vaccination och aktsamhet är fortfarande de bästa sätten för att beränsa problemen!

 

Våra aktiva båtar

Träibatn har genom åren fått en allt större uppsättning av båtar med lite olika karaktär men som stämmer med vår stadgas uppmaning till att bevara och utnyttja gotländska allmogebåtar. Rafna är vår minsting och Ran är störst. Senaste tillskotten är Bälla, färdigställd i juli 2021, och Sjuström III som vi fick som gåva i augusti 2021. Därutöver har vi den smärta Jungfrun som hjälpte till att skapa föreningen samt de familjevänliga Langhalu och Lisa af Mölnor.

Flateskan inte att förglömma!

 

Bälla sjösattes juli 2021 och har börjat segla!

Den avsedda "Runt Gotland"-seglingen inleddes söndag den 25 juli på morgonen. Turen gick norröver i olika dagsetapper. Etapperna är definierade som "lämpliga seglingar" så besättningen bedömer efterhand hur långt den aktuella etappen skall sträcka sig. Etapperna har nått till Ronehamn. Vi har alltså inte nått runt hela Gotland under 2021 så fortsättningen, målgången, blir under 2022. En rapport över seglingsdagarna 2021 längs Gotlands kuster finns via länken ovan.

 

Sjuström III - en överväldigande gåva!

Sjuström III byggdes under tidigt 1990-tal av Åke Broberg i Kappelshamn. Han har byggt ett drygt 50-tal traditionella gotländska båtar, huvudsakligen tvåmänningar. Som alla erfarna båtbyggare har han lagt sin egen prägel på båten: stabil och ändå lättdriven under segel och åror. Föreningen har börjat bekanta sig med båten och dess riggar för att lära känna hur den beter sig under olika förhållanden.

Givarna, familjerna Gattberg, har stark koppling till Slitetrakten, vilket förklarar tvåmänningens namn.

I år kommer Sjuström III att delta som representant för Träibatn i Postrodden över Ålandshav med hjälp av en besättning med fyra medlemmar.
Sjuström III har varit flitig deltagare i denna postrodd under tidigare år under familjerna Gattbergs ledning.
 

Seglingar och klasser

Träibatn har diskuterat hur man bäst välkomnar olika seglare att njuta sina allmogebåtar tillsammans med andra och segla en planerad bana på så sätt att seglingen och trevnaden är den viktigaste aspekten, inte det möjliga tävlingsinslaget. Vi har beslutat att våra allmogeseglingar behandlas i två grupper. Besättningen/befälhavaren beslutar i vilken grupp man seglar, även om båten varit inmätt enligt Östergarnsregler sedan tidigare. Sjövägsreglerna, som exempelvis säger att man skall framföra sitt fartyg så risk för kollision minimeras och att upphinnare väjer för långsammare fartyg, gäller givetvis.
 

Den ena gruppen inriktas på trivsel och välartigt seglande i relation till principerna om säkerhet, aktsamhet och hänsyn. Vi tar gärna tid på de genomförda seglingarna men tiden berättar främst hur väl man tävlat mot sig själv.
 

De som är inriktade på tävling är välkomna att resonera så. Slutresultat beräknas som en följd av seglad tid och handikapptal, beräknat efter aktuella Östergarnsregler.
 

Träibatns verksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Copyright 2022 ©traibatn.se
info@traibatn.se